Reklamacije


Poštovani kupci,

Obaveštavamo vas da se prema Zakonu o zaštiti potrošača (Službeni glasnik RS, br. 62/2014) kupovina preko naše veb-prodavnice smatra prodajom na daljinu.

Ovde možete preuzeti potvrdu oprijemu reklamacije
Ovde možete preuzeti izjavu za odustanak ugovora zaključenog na daljinu

Reklamacije, saobraznost i garancija

Reklamacija podrazumeva zahtev kupca radi ostvarivanja njegovih prava, a zbog nesaobraznosti robe ili usluge. Saobraznost je zakonska kategorija i njeno trajanje je 2 godine. Saobraznost predstavlja odgovornost trgovca ili proizvođača da roba ili usluga budu u skladu sa uobičajenim radom ili posebnim zahtevima potrošača u određenom vremenskom periodu. Garancija predstavlja voljni korak trgovca ili proizvođača kojim on nudi posebne pogodnosti za kupca, ali isključivo veće od zakonski predviđenih. Potrošač izjavljuje reklamaciju radi ostvarivanja prava po osnovu saobraznosti, garancije, pogrešno obračunate cene i/ili drugih nedostataka pisanim, elektronskim putem ili lično. Obaveze potrošača su da priloži račun, kopiju računa ili bilo koji drugi dokaz o kupovini i popunjenu izjavu o reklamaciji. Kupac nije dužan da čuva originalnu ambalažu, osim ukoliko odustaje od ugovora zaključenog na daljinu u roku od 14 dana od datuma kupovine proizvoda ( naša preporuka je da se ambalaža sačuva, u slučaju slanja robe u ovlašćeni servis, radi lakseg transporta ).

Važna napomena: ukoliko prodavac ili proizvođač daju garanciju koja je duža od zakonskog roka saobraznosti, tada oni mogu da zahtevaju posebne uslove koje kupac mora da poštuje, a jedan od uslova može biti npr. čuvanje ambalaže. Zato je veoma bitno da se obrati pažnja na uslove koje je prozvođač propisao za produženi rok garancije.

U skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača, ako se nesaobraznost dogodi u prvih 6 meseci od dana kada je roba prešla u vlasništvo kupca, smatra se da je nesaobraznost već postojala, pa kupac može da traži da mu se roba zameni novom, tj. da odbije popravku uređaja. Roba kod koje se pojavila nesaobraznost u prvih 6 meseci od dana kupovine, može i da se popravi, ali samo uz izričitu saglasnost kupca. Nesaobraznost robe koja se pojavila u prvih 6 meseci utvrđuje ovlašćeni servis, pa kupac može da ostvari prava tek nakon izveštaja ovlašćenog servisa.

U slučajevima kada nesaobraznost nije moguće otkloniti u primerenom roku, kada nesaobraznost nije otklonjena, kada opravka ne može da se sprovede bez nepogodnosti za kupca ili kada otklanjanje nesaobraznosti popravkom ili zamenom predstavlja nesrazmerno opterećenje za prodavca, kupac može da traži umanjenje cene ili raskid ugovora. Ako kupac raskine ugovor, biće mu vraćen novac u visini iznosa na fiskalnom isečku na dan kupovine robe. Nesaobraznost robe koja se pojavila u prvih 6 meseci utvrđuje ovlašćeni servis, nakon izveštaja servisa kupac može da ostvari prava.

Postupak reklamacije za robu isporučenu sa fizičkim oštećenjem

Iako će se naše kolege potruditi da robu za transport upakuju na najbezbedniji mogući način, povremeno se javljaju problemi pri isporuci robe kurirskim službama. Ukoliko vam je isporučena roba sa fabričkom greškom ili fizičkim oštećenjem, molimo vas da nakon provere svih proizvoda sa računa ( a najkasnije u roku od 24 sata ) pošaljete fotografije oštećene robe i popunjenu potvrdu o prijemu reklamacije elektronskom poštom na reklamacije@ihs.rs ili na Viber broj +381646579286. Koleginice iz službe reklamacija će u najkraćem roku odgovoriti na vaš zahtev i poslati vam obaveštenje o načinu rešavanja reklamacije. Reklamacije na fizičko oštećenje neće biti razmatrane ukoliko ste nakon obaveštenja prihvatili isporuku lomljivih proizvoda na ličnu odgovornost.

Postupak reklamacije za robu kupljenu u maloprodajnom objektu Info Home System d.o.o.

Proces reklamacije nesaobrazne robe počinje u našoj prodavnici, donošenjem nesaobrazne robe i popunjavanjem potvrde o prijemu reklamacije u koju se upisuju osnovni podaci o robi i kupcu. Obaveza "Info Home System" d.o.o. je da u zakonskom roku saobraznosti proizvoda ( 2 godine ) preuzima robu od kupca i šalje je na servis, što znači da kupac ne snosi troškove slanja i servisiranja.

Postupak nakon izjavljivanja reklamacije: "Info Home System" d.o.o. preuzetu robu šalje u ovlašćeni servis. U roku od 8 dana ovlašćeni servis je dužan da izda obaveštenje o opravdanosti reklamacije; ovo je standardna procedura i odnosi se na utvrđivanje nesaobraznosti koja je nastala prilikom korišćenja robe ( da li je nastala nestručnim rukovanjem ili je posledica kvara ), a u istom roku "Info Home System" d.o.o. je u obavezi da pisanim ili elektronskim putem odgovori kupcu na reklamaciju zajedno sa odlukom da li se ta reklamacija prihvata ili ne. U slučaju da se reklamacija prihvata, rok za rešavanje reklamacije je 15 dana od dana podnošenja reklamacije, osim za tehničku robu gde je rok maksimalno 30 dana od dana podnošenja reklamacije, a naša firma je u obavezi da o rešavanju reklamacije obavesti kupca. Robu pristiglu sa servisa "Info Home System" d.o.o. vraća kupcu, bez troškova za kupca. U slučaju da se reklamacija ne prihvata ( npr. slučajevi fizičkog oštećenja koji ne spadaju u nesaobraznost ), kupac snosi troškove slanja robe na servis i troškove dijagnostike kvara prema cenovniku ovlašćenog servisa.

Postupak reklamacije za robu kupljenu zaključivanjem ugovora na daljinu preko veb-prodavnice www.infohomesystem.com

Potrošač ima pravo da odustane od ugovora zaključenog na daljinu ili izvan poslovnih prostorija u roku od 14 dana, bez navođenja razloga i bez dodatnih troškova, osim neposrednih troškova povraćaja robe trgovcu. Potrošač ima pravo na povraćaj novca ili zamenu za drugi proizvod. Povrat sredstava će potrošaču biti izvršen nakon što roba bude vraćena na adresu 7. Jula 11, 11315 Saraorci, u kompletnom originalnom pakovanju, bez vidljivih tragova korišćenja ili oštećenja. Trgovac ima pravo da odbije zahtev potrošača ukoliko utvrdi da roba nije u ispravnom stanju, zbog toga što je kupac robom neadekvatno ili nepravilno rukovao ili je oštetio. Izjavu možete poslati elektronskom poštom ( reklamacije@ihs.rs ) ili preporučeno na adresu prodavca ( 7. Jula 11, 11315 Saraorci ).

Proces reklamacije nesaobrazne robe počinje popunjavanjem potvrde o prijemu reklamacije u koju se upisuju osnovni podaci o robi i kupcu, koju kupac podnosi ektronskom poštom ( reklamacije@ihs.rs ) ili preporučeno na adresu prodavca ( 7. Jula 11, 11315 Saraorci ). Obaveza "Info Home System" d.o.o. je da u zakonskom roku saobraznosti proizvoda ( 2 godine ) preuzima robu od kupca i šalje je na servis, što znači da kupac ne snosi troškove slanja i servisiranja.

Postupak nakon izjavljivanja reklamacije:

Kupac je u obavezi da robu pripremi i upakuje za transport, a "Info Home System" d.o.o. izdaje nalog kurirskoj službi “City Express” za preuzimanje robe i šalje je u ovlašćeni servis.

U roku od 8 dana ovlašćeni servis je dužan da izda obaveštenje o opravdanosti reklamacije; ovo je standardna procedura i odnosi se na utvrđivanje nesaobraznosti koja je nastala prilikom korišćenja robe ( da li je nastala nestručnim rukovanjem ili je posledica kvara ), a u istom roku "Info Home System" d.o.o. je u obavezi da pisanim ili elektronskim putem odgovori kupcu na reklamaciju zajedno sa odlukom da li se ta reklamacija prihvata ili ne.

U slučaju da se reklamacija prihvata, rok za rešavanje reklamacije je 15 dana od dana podnošenja reklamacije, osim za tehničku robu gde je rok maksimalno 30 dana od dana podnošenja reklamacije, a naša firma je u obavezi da o rešavanju reklamacije obavesti kupca. Robu pristiglu sa servisa "Info Home System" d.o.o. vraća kupcu, bez troškova za kupca.

U slučaju da se reklamacija ne prihvata (npr. slučajevi fizičkog oštećenja koji ne spadaju u nesaobraznost), kupac snosi troškove slanja robe na servis i troškove dijagnostike kvara prema cenovniku ovlašćenog servisa.